Kitab suci: Giok Hong Siang Tee Po Un

GIOK HONG TAI TE TIAN CUN HOAT
GOUW PUN YAN KIONG SIANG TE
GIOK HONG KIM HOAT TIAN CUN LIANG TAI WIE AN
CUT GON CIE TE TONG TIAN KENG
TE NAI HONG HONG TAI IT
TAI HONG TIAUW CENG SIN BENG
TIAUW CENG SIN BENG I KAI TIONG SIAN BU
PUT KAM KIM, CIT SIP JIE TIONG HE TE
CU SIN BU PUT CUN SUN TIAN SIANG SENG
SIN JIT GWE TE TIONG HO KE SAN LIM
LEK TAI HIN BONG TEK SIET SU KUI CUN
HE CIU TANG EK CIA LIANG SU HAN SIE
KIAM CIE LO WIE TIAN HONG IN JIT BUT
KUN TION CO BOK HIE HE COW SIU WUI KIM
LO LO CIONG TE CO HOA POAN POAN CU
TE KOAN ENG POAN KOW SIE HUN I HOUW KIAN
KUN UN UN BENG KIE YA JIE MO HIM
YAT JIN BIN PWE PWE CIN CIN CE BENG HOK
HIE HE KAI KAUW BIN COAT CI HUN YAN
CAI BENG SIN LIONG HANG SIE KAUW BIN COAT
CIANG KIONG KENG SAM BENG YAN WAN HE HE
KAI KAUW BIN POW PEK I KIM GIAUW SUN
BUNG BEN SENG SIE TONG TONG HONG SUI
JIANG LENG BENG I TEE PENG SUI TOUW
COAN TE CIE YANG SIANG ENG HAUW
CEK POAN SIE PEK KOK SU TOUW KE
KOUW BENG LUN GIE BIN SAN HO HU
HE KOK KE COK HUT IN TOAN CIE TONG
CIU LIAT KOK CIT YONG NGO PA PENG CENG
NAI BENG KONG SENG HANG SIE CIA HONG
GIOK HOA SENG KENG KAUW I SIE LE GAK
CIN NAI BOK TOK KIM LENG KOUW ONG
KIM LAI CO HOA POAN POAN KAI CUT TE SIM
SUI HOAT TIAH ENG KIE CIT NGO SIN SIT HUN
KIE SIN SOWE BOUW TIAN SIN KO KAUW KIM
TONG HE KAI CIE SIN PEK CIAN BAN EK
CIN CAI YONG HOUW LOAN KIE CAT SUN
YAUW KIAN BEK YAN SIANG KIE CAP SIE LE
AM TIAN UN SU SIN PA PUN LAI COUW
LAM CIAN POUW CIU OK BENG HUN HU IN
KIE CU HE PIAUW PIAUW HANG LIAT JIN TIN
TONG TEE SIN UN LIAN SIANG CIN-CIA YANG
SIM SENG BUN SENG BENG GOAN TIAN HOO
LENG KUN GOAN TAI TEKAM CENG KIE SIE
LIANG GIE SU CIANG NGO ENG PAT KOA KAUW
ENG SUI CEK IT HUN COK JI BAN SU IT
PUN KUI KIN KOUW KOUW SIN TIONG KIE PIE
LIANG CI HO HOAT LIANG LENG BUN LOI CU
CU HAUW TIAUW TONG KUN GIE SIN TIONG
IT KAI CU SIN TE YU KAI CIONG CU CIE CUI
SIM SIA CU PENG BU HAK SUT LIE TUA PUT
SIE KENG LUN BENG HOAT SIA SENG CIT
GIE KONG GAN SAT SIN SENG JIN PWE
GIE GOAN LAI I TO HO JIAN I TAI CIONG TENG
CU HE YAN KOAN SENG EK SIU SIN JIB TO CI
BEN LENG CIA, CIAW, HOAN JIB SENG PUT I
LIOK TO CIM LUN HO WIE YANG SIN YANG
SENG TONG KIE TEK GIE CUN CUN GIE
LOUW LEE BUN CAT JIP HONG LENG CO TO KONG
CIN SIANG CIE ANG HOUW HE SU SU LONG KONG
SIANG JIN BIN JIN JIE LENG YANG SIM SENG
BAN SU JIE SUI I SENG TE ONG SAN HOK HEK
KOUW BIN KOAN KE LOK WIE LI CENG TOK
SIE SU JIN LIAUW TE CO YA LONG KO SWE
YANG CANG JIN TO KOAN KOUW KEK SIANG
LIE PWE I KIM KIU SIAN TEK CIN SENG KO
LEE HUD PIT CAM HUD IN LAM CU CIAN
SIANG CIE CIP HU JIN PEK HOK PENG CIN
JIN JIE PUT YANG SIM SENG IET CIAT YONG
SENG HANG KAM KOUW SIAT KOAN HUI ENG
SU HOAN KEE CU TONG KEE PIN TO PENG SUI
WEE KIANG TO CIT PENG HUN EK PUT LENG
CO KIN CO POAN SU YAN JAN TIAN CI LUI
ENG SIAN JIN NGO CIE CIN CAP YONG CIA
OK TOUW TI SIN SIM SENG YANG KIE KEK
CIE CIN KOAN HONG CIAUW LAI GENG IET ENG
BENG CAI SIAN CEK TONG TO TIAN KIONG CENG
TIN WIE NYIE YU HO TEK GIAP YU THA POUW
SIANG CAI SENG ONG TIAN BU YU CIN CEK
BENG TEK HONG LENG SIE YANG SIM SENG
HOAI KI KIP CIE BU SIANG CIP CEK SIANG
KIM MO CWI TWI CENG SIE KAI KIAM SWI
TO SAN JI LIM TONG CIAM YANG TO
THUNG KOAN KOUW SOAT SAN TIANG
HAN SUI SAM TOUW LEK CIN CU KOUW
BAN KIAK LAN LIE WE KONG CIE WIE
TIONG SIM IET TIAM TIAN TONG TE GIOK
KAUW HUN SEK BENG HAW ONG HANG PIET
BU WIE BUN NYIE TI TIN CIE SIAN SENG
YAN PIE SIE GOAN CENG JIN KAI KO CIONG
SIAN ENG KEK HO CING KENG SIN KO LIN
PWE HU SIN KAM PU NAI CIN SIN HANG
PIET KO LENG PUT CIN KO LENG TE IET
TIONG KUN POH KOK JIE TIAUW CU YANG
SUNG CIN SAM CIA ENG KOAN TE JIM
SU TIAUW HU GIE CE IN NGO YU GIE
SIEN SIET CU SENG BOK HU POAN BENG BOK
SOAT TIAN LANG TE A HIE KONG HANG
CAT SU LENG POK TAUW SAM TAI CAI SIANG
KO KO CIAUW YAK JIN TENG HOUW HOUW TU
TIONG CAUW CU JIN SIN SIN SIANG SAM PENG
BWE TO KE SIN GOAT BWE CIU SIANG COUW
TIAN TENG TAI SIAUW JIN KAN SIAN OK
CAI TE CIU LAI HUN CIN BOK I TIAN BONG
BONG JIE BUNG KO NYIE SUN SUN HOO HOAT
GIOK ONG PO HUN JIN JIN PWE HOK SIE
SIN TE CU SIAUW CIA CIE KENG PUT CIONG
HO WAN SUI HENG PUT SIN LAI YAN PONG
WIE CEK TONG CAM SIU HUN ENG CEK BEK
BING BENG PUT WIE ENG ENG PUT EK
LUI TENG KOUW KIAN WE LIONG HE KAI
HUN SIN SIANG KE ENG HUN NYIE CAI HUN
BEE PUT GOUW MOAI ONG HE TONG TO
PENG SAT TEK SIE ENG PIAN YA YAT LIU
KAUW WEE KAI ENG HO TO WEE CIE I BUN
TOUW SIE KEK PAN WANG WE SIE SIANG BE
JIN TAI YU KONG I SIE TO HU TI BAN
KOW KIAN HUN
(setelah baca keng ini, berlutut 12 kali)