Kitab suci: Koo Ong Kuan See Iem Keng

guan-yin-001Sebelum membaca doa, sebaiknya melakukan sembah sujud 9 (sembilan) kali.

SIANG CAN
Doa waktu pasang hio / dupa.
LOO HIANG CA JIAT
HUAT KAI BONG HUN
CU HUT HAI HWEE SUT YAU BUN
SUEI CIE KIAT SIANG IEN
SENG IE HONG IEN
CUT HUT HIANG CUAN SIEN

Kemudian dilanjutkan pembacaan doa ini:
LAM BU HIANG IEN KAI PHO SAT MO HOO SAT
(minimal 3 kali)

CENG KHO GIAP CIN GAN

Doa untuk membersihkan / mensucikan “MULUT” dari segala perkataan dosa.
SIULI, SIULI, MO HOO SIULI, SIU SIULI, SAT PHO HOO
(minimal 3 kali)

CENG SIN GIAP CIN GAN

Doa untuk membersihkan / mensucikan “BADAN” dari segala perbuatan dosa.
SIU TOLI, SIU TOLI, SIU MOOLI, SO PHO HOO
(minimal 4 kali)

AN TO TEE CIN GAN

Doa untuk membersihkan / mensucikan “TEMPAT” dari segala godaan setan, jin atau roh jahat lainnya.
LAM BU SAM BUAN TO, BUT TO LAM, AM TO LO TO LO TEE BWIE, SAT PHO HOO
(minimal 3 kali)

Doa untuk mengundang / memanggil 8 (delapan) PHO SAT / Dewa-Dewi.
(Sebelum membaca doa ini, sembah sujud terlebih dahulu sebanyak 9 kali, doa ini sebaiknya dibaca minimal 4 kali).
LAM BU KUAN SEE IEM PHO SAT MO HOO SAT.
LAM BU MIE LEK PHO SAT MO HOO SAT.
LAM BU HIE KONG CONG PHO SAT MO HOO SAT.
LAM BU PHO HIAN PHO SAT MO HOO SAT.
LAM BU KIM KONG CONG PHO SAT MO HOO SAT.
LAM BU BIAU KIAT SIANG PHO SAT MO HOO SAT.
LAM BU TIE KAI CIANG PHO SAT MO HOO SAT.
LAM BU TEE CONG ONG PHO SAT MO HOO SAT.

KHAI KENG KIE
Doa pembukaan.
BU SIANG CHIEM BIE BIAU HUAT
PIK CHIAN BAN KIAP LAN COO GIE
NGO KIEM KIAN BUN TIK SIU TIE
GUAN KAI JIE LAI CIEN SIET GIE
LAM BU PUN SU SEK KIA BO NI HUT
LAM BU PUN SU SEK KIA BO NI HUT
LAM BU PUN SU SEK KIA BO NI HUT

 

HUT SUAT KOO ONG KUAN SEE IEM KENG
(dibaca minimal 2 kali)

KUAN SEE IEM PHO SAT,
LAM BU HUT, LAM BU HUAT, LAM BU CENG,
HUT KOK YU YAN, HUT HUAT SIANG IEN,
SIANG LOK NGO CING, YU YAN HU HUAT,

LAM BU MO HOO PHOAN JIAK PO LO BIT,
SI TAI SIN CIU,
LAM BU MO HOO PHOAN JIAK PO LO BIT,
SI TAI BENG CIU,
LAM BU MO HOO PHOAN JIAK PO LO BIT,
SI BU SIANG CIU,
LAM BU MO HOO PHOAN JIAK PO LO BIT,
SI BU TENG TENG CIU,
LAM BU CENG KONG PI BI HUT,
HUAT CIONG HUT, SU CU KIONG HUT, CIOK YU ONG HUT,

HUT KO SI NI TENG ONG HUT,
HUAT HOK HUT, KIM KONG CONG SAI CU YU HI HUT,
PO SIEN HUT, SIEN KONG HUT, YOK SU LIU LIE KONG HUT,
PO KONG KONG TIK SAN ONG HUT,
SIEN CU KONG TIK PO ONG HUT,
KO KIE CU HUT, JI LAI HIAN KIAP CHIAN HUT,
CENG NGO PEK HUT, BAN NGO CIEN HUT,
NGO PEK HUA SIEN HUT, PEK IK KIEM KONG CONG HUT,
THING KONG HUT, LIOK HONG LIOK HUT, BENG HOO,

TONG HONG PO KONG GUAT THIAN GUAT BIAO CUN IEM ONG HUT,
LAM HONG SIE KIEN HUA ONG HUT,
SEE HONG CO ONG SIN TONG YAM HUA ONG HUT,
PAK HONG GUAT TIAN CHEENG CENG HUT,

SIANG HONG BU SOU CENG CIEN PO SIN HUT,
HEE HONG SIAN CEEK GUAT IEM ONG HUT,
BU LIANG CU HUT, TOO PHO HUT,
SEK KIA BO NI HUT, MIE LEK HUT,
O CHE HUT, O MIE TO HUT, TIONG YANG IT CHIAT CHIONG SENG,
CU HUT SIE KAI TIONG CIA, HENG CU I TE SIANG,
KIT CAI HIE KONG CONG, CU YU I CI CIONG SING,
KOK LENG AN WEN HIU SIT TIU YA SIU TI,
KENG BIAT SENG SEE KOU, SIAU TO IE TOK HAI,

NA MO TAI BENG KUAN SEE IEM,
KUAN BENG KUAN SEE IEM,
KHO BENG KUAN SEE IEM,
KAI BENG KUAN SEE IEM,
YO ONG PHO SAT, YO SIANG PHO SAT,
BUN CU SIU LI PHO SAT, PHO HIAN PHO SAT,
HIE KONG CONG PHO SAT, TEE CONG ONG PHO SAT,
CING LIANG PHO SAT, EK BAN PHO SAT,
POU KONG ONG JIE LAI HOA SIEN PHO SAT,
LIAM LIAM SIONG CU KIAT, CHI HUT SI CUN CHI SUAT CIU UAT,

LI PO LI PO TEE, KHIU HO KHIU HO TEE, THO LO NI TEE, NI HOO LO TEE, PI LI NI TEE, PO LO KA TEE, CIN LENG KIAN TEE, SO PHO HOO (3x)

 

Pantun Pujian
CAP HONG KUAN SEE IEM,
IT CHIT CO PHO SAT,
SI GUAN KHIU CIONG SENG,
CHING BING SUT KAI THUAT,
LIOK YU POK HOK CIA,
IN KHIN WIE KAI SUAT,
TAN SI YIU IN YAN,
THAK SIONG KHAU PUT CUAT,
SIONG KING BUAN CHIAN PHIAN,
LIAM LIAM SIEM PUT CUAT,
HUE YAM PUT LENG SIANG,
TO PENG LIP CHUI CHIAT,
HUE NO SING HUAN HI,
SI CIA PHIAN SENG HUAT,
BOK GAN CHU SI HI,
CO HUT PUT BANG SUAT,
KOO ONG KUAN SEE IEM,
LING KHIU CO KHO AT.