Kitab suci: Shien Thien Shang Ti Pao En Cing

MIAO YEN WU SIU, MIAO SHING WU CI,
CHUNG SIU YOU SIU, SIU EN CHEN MIAO,
CHUNG CI YOU CI, CI SHING THONG NIAO,
MIAO PEN CHUNG WU, SIU CI CE YOU,
KWANG YEN MIAO YEN, SHIEN YEN HIEN SIU,
HENG HE MIAO SHING, SHE SIANG YOU CI,
MIAO YEN MIAO SHING, CI THONG SIU CI,
RUO SHE CUNG SHENG, YI NIEN YI TUNG,
YEN SHING CI CAI, MI HE PEN LAI,
HUI WU SHE YOU, RU REN FU MU,
TAN SHENG NAN NU, SHE SIANG PU CIEN,
THUO SIANG WEI YOU, YOU CONG YOU SIANG,
SIANG HOA WAN CHUANG, CIEN NAN GU NAO,
YOU LI PEI CHI, SHI CHUNG SIANG CHI,
WO CI THUO SIANG, RE NAU FU MU,
LING WO FU MU, RE SHI PEI SHUAN,
WO SIANG CHI YOU, FU SIANG MU SIANG,
RE CHIEN SHUAI SIU, YEN WO SIANG KU,
LING WO FU MU, SHE SIANG CHEN MAI,
FU MU NAN NU, LUEN CHUAN WU CI,
SHE CHE YOU SIANG, THONG KWEI GU NAO,
WO CHONG CIN RE, CHUNG WO SIANG CONG,
SHI MIE THAN CEN, SHI BO SHIEN CEN,
CHE NIEN BING TENG, YONG PAO SHE SIANG,
SHE WO SHE SIANG, TA TE GUAI LE,
WU CU GU NAO, SHE SHE SHENG SHENG
THUO SIANG MEN CEN, PU CHE SHUAI SIU,
RAN HO MIE JU SHE SIANG,
LING WU SIANG CU, CHIANG JE WU CU,
THUNG MIE SHE SHIANG, WO SIANG SHE SHIANG,
SHI KUEI WU CU, SIANG CI WU CU,
PU CHIEN PU YOU, PU JI PU WEI,
WU AI WU CANG, WU PI WU SHE,
CE RAN JI LEI, PU TUO GU HAI,
PHU YEN YIN SIN RE JE PONG SHING.